JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Fuzetea- „Fuzetea pillanat” Instagram nyereményjáték szabályzata

 

1.  A Fuzetea- „Fuzetea pillanat” elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”, szervezője a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), a Coca-Cola Services SA. (székhely: 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; cégjegyzékszám: BE0462525791; adószám: 462525791) Továbbiakban Szervezők. A Játék lebonyolítója a Szervezők megbízásából a Rewart Kft. (székhelye: Budapest 1016 Hegyalja út 7-13., a továbbiakban:„Lebonyolító”). A Játékot a Szervező az Instagramon hirdeti meg.

A Játék részletei, valamint a jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt a www.coke.hu/fuzetea/hu/insta linken érhető el.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 16. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. július 14. -2018. 09.01. tart helyszínenként változó időpontban.

4. A Játék menete

4.1. Szervező 2018. 07.14.-én meghirdeti a Fuzetea- „Fuzetea pillanat” elnevezésű Játékot hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/fuzetea_hu/ ) (a továbbiakban: "Instagram oldal"). A Játék 2018. 09.01.-ig tart.

4.2. A Játékosoknak a Játékot meghirdető posztban, valamint a promóció helyszínein meghirdetett feltételeket kell teljesíteniük a játékban való részvételhez (továbbiakban „Pályázat”):

1. A Játékos látogassa meg Fuzetea promóciós helyszínek egyikét ( a helyszínek és az időpontok változhatnak, az aktuális lehetőségeket a közösségi média felületeken kerülnek kommunikálásra) ,

2. Készítsen egy GIF felvételt a helyszínen megtalálható gép segítségével, melyet e-mail címe megadásával elküldhet saját részére (az adatkezelési feltételeket lásd lentebb, az Adatvédelmi irányelvek résznél),

3. Töltse fel saját, nyilvános Instagram profiljára,

4. Használja #fuzetime hashtaget

4.3. A Játékban való részvétellel Játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.

4.4. A Játék során 1 (egy) darab nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás elektronikus úton, a random.org internetes oldal igénybevételével történik a Játék teljes időtartama alatt beérkezett valamennyi, a játék feltételeinek eleget tevő Pályázatot beküldő Játékos között, kivéve azon Játékost, aki a Játékból a jelen játékszabályzat alapján kizárásra kerül. A sorsolásra a Lebonyolító telephelyén (Budapest 1016 Hegyalja út 7-13.) kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

4.5. A Lebonyolító 1 (egy) nyertest és 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5. pontban foglaltak szerint, amennyiben a Nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes posztra adott válasza bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül. Amennyiben a nyertesnek és a nyeremény tartaléknyertesei közül egy tartaléknyertesnek sem lehetséges a nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel.

4.6. A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremény 1 (egy) darab iPhone 8 64 GB (https://www.apple.com/hu/iphone-8/) (a továbbiakban: „Nyeremény”). A Nyeremény részletes leírását az I. sz. melléklet tartalmazza.

4.7. A sorsolás 2018. 09.10-én 10 óra 00 perckor történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás eredményének nyilvános kihirdetése a https://www.instagram.com/fuzetea_hu/ oldalon történik poszt formájában a Nyertes Játékossal történő egyeztetést követően.

4.8. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

5. A Nyeremény átadása

5.1. A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, annak napján értesíti az Instagramon keresztül privát üzenetben. (a továbbiakban: ”Értesítés”). A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén a Facebookon keresztül a jelen pontban foglaltak szerint értesítse őt. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott Játékos Instagram adatvédelmi beállításai kizárják, hogy ismeretlen személyek Játékossal kapcsolatba lépjenek privát üzenetben, és szervező ezért nem tudja Játékost értesíteni.

5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.

5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről, stb.).

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.

5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételnek.

5.7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.8. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

6. A Játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy

• bármely más Játékos emberi méltóságát, jogát vagy jogos érdekét sértő megjegyzést tesz,

• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a Játékban,

• obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) Pályázatot beküldő Játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosultak a sorsolásban való részvételre.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő Pályázatott minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.

A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7. Adatkezelés, adatvédelem

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat felhasználónév, teljes név [vezetéknév, keresztnév], telefonszám, e-mail cím, szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.1.3 Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Az adatok kezelője: Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), a Coca-Cola Services SA. (székhely: 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; cégjegyzékszám: BE0462525791; adószám: 462525791)  

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Rewart Kft., mint Adatfeldolgozó végzi (székhelye: Budapest 1016 Hegyalja út 7-13).

7.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7.3 Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

7.4 Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

7.5 Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken:

• E-mailt küldhetsz nekünk az alábbi címre: fogyasztok@coca-cola.hu

• Hívhatsz minket az alábbi számon: 06-24-500-500

• Írhatsz az alábbi postai címre: Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Dunaharaszti, Némedi út 104, 2330.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

 

8. Felelősség

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható.

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizárja az ezzel valamint a tőle független, előre nem látható egyéb események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett károkért, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek, Lebonyolítónak nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.  A Szervező kizár továbbá minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, amely a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekként, kárként, veszteségként jelentkezik.

Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

9. Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan.

Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a https://www.instagram.com/fuzetea_hu oldalon a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosság biztosításával.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az Instagram oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A jelen Játékszabályzat a Játék ideje alatt folyamatosan elérhető a www.coke.hu/fuzetea/hu/insta oldalon.

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

 

Budapest, 2018. július 14.

Fuzetea Fuzetea pillanat” elnevezésű nyereményjáték 

adatkezelési tájékoztató összefoglalója

Ez az adatkezelési tájékoztató a FUZETEA „FUZETEA PILLANAT” elnevezésű nyereményjáték (Játék) adatkezelési feltételeit rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.

Az adatkezelő: a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;.; és az s.a. Coca-Cola Services n.v (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; e-mail:, vagy a fogyasztok@coca-cola.hu, ügyfélszolgálati telefon: 06-1-267-4848

Az adatkezelés célja: A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:
- promóciós játékok szervezése, lebonyolítása, nyertesek kiértesítése, nyeremények biztosítása;
- reklámcélú elektronikus levelek, élőtelefonos hívások, megkeresések lebonyolítása;
- csalások felderítése

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek: Az adataidat az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

· Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján - A Fuzetea jogos érdekének tekinti, hogy a Játékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve a Coca-Cola márka jó hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a Játék bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés a Fuzetea jogos érdekén alapul. A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése a Fuzetea álláspontja szerint szintén jogos érdeken alapul.

· Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján - adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése

Címzettek köre: Adataidhoz a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.; és az s.a. Coca-Cola Services n.v férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján. Adatfeldolgozóként a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) valamint a • MGA Stone Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Alkotmány u. 7.; jár el.

Adatok megőrzése: Az adatkezelők és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a nyeremények átadását követően törlik.

A Nyertesek személyes adatait a Játékot követően, a polgári jogi elévülési idővel összhangban (öt évig) őrizzük meg. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli dokumentumokban tárolt személyes adatokra jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

További részletek és az Ön jogai: lásd a teljes Adatkezelési Tájékoztatót; 2018. július 14.